Ekoloji ve Yetiştiricilik Atölyesi; İnsanoğlunun en eski uğraş alanlarından ve geçim kaynaklarından birisi olan hayvan yetiştiriciliği, günümüzde de bu önemini sürdürmektedir. Hayvancılık, insan beslenmesinde zorunlu olan besin maddelerinin kaynağını oluşturarak dengeli beslenmemizi sağlar. Bu alan; bitkisel üretim ve sanayi üretim artıklarının değerlendirilmesini de sağlayan çok yönlü bir üretim sektörüdür.

 

Bitkisel üretim açısından hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Toprağın verimliliğini arttırmak ve üretimde sürekliliği sağlamak için organik gübre olarak bilinen hayvan gübresi, suni gübrelere oranla daha avantajlıdır. Suni gübrelerin bilinçsiz kullanımı topraktan yararlanmayı olumsuz yönde etkilerken hayvan gübresi toprağın organik madde oranını artırarak daha verimli ve uzun süre kullanılabilir hâle gelmesini sağlamaktadır. Nüfusun artmasına paralel olarak hayvansal ürünlere olan ihtiyacın artması, hayvancılığın ülke ekonomisi içindeki önemini artırarak koruyacağını göstermektedir.

 

Tarımın bir kolu olan hayvancılık; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır. Kırsal kesimlerde hayvancılık, tarımın sigortası durumundadır. Hatta zaman zaman iklimdeki ve ekolojideki değişkenlikler tarımı olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz etkileyiş, yağışların kötü olması, hastalık ve zararlılardan dolayı meydana gelen ürün kayıplarıdır. Bu gibi durumlarda da toprakla uğraşan insanlar hayvancılık yapmaya yönelir. Böylece insanlar hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamış olurlar. Tarımın çeşitli sebeplerle sekteye uğradığı durumlarda insanların hayvancılığa yönelmesinin önemli bir sonucu da şehirlere göçün önlenmesidir.

 

Nüfusun yaklaşık yarısının kırsal kesimde yaşadığı ve geçimini tarımsal üretim ile temin ettiği ülkemizde, 4 milyondan fazla tarım işletmesi bulunmakta ve bunların büyük bölümünde bitkisel ve hayvansal üretim bir arada yapılmaktadır. Bundan dolayı tarım ve hayvancılık birbirini destekleyen iki önemli çalışma alanıdır.

 

Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, tüketici ve üreticilerin daha bilinçli hâle gelmesi, ülke politikasına bağlı olarak uluslararası standart ve kaliteyi yakalama gerekliliği üretimin ve üretim kalitesinin yükseltilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerle rekabet etmek için geleneksel hayvancılık yerine eğitimli, bilgili, yeni teknik ve bilgilerle donanımlı insanlarla yapılan hayvancılığa ihtiyaç vardır.

 

Böylece tarımsal faaliyetin diğer alanlarında olduğu gibi hayvancılık alanında da nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Öğretim Programlarının modüler sisteme uygun olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Hayvancılık Yetiştiriciliği Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;

1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
2. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği dalları yer almaktadır.

 

Öğretim programlarını hazırlama çalışmaları kapsamında yapılan sektör araştırması sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve saptanan bu meslekler seviye gruplarına ayrılmıştır. Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.

 

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
  • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
  • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
  • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
  • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
  • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
  • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
  • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
  • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
  • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.