Tasarım Beceri Atölyeleri ( TBA ); Tasarım, günümüz kültürünün ve üretiminin temel bir parçası hâline geldiğinden, eğitim ortamlarımızın da tasarımla öğrencilerimiz arasında bir bağ kurmayı mümkün kılacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Her şeyi yeni baştan düşünmeyi gerektiren bu süreç ise hiç şüphesiz çok katmanlı etkileşimler aracılığıyla sağlanabilir.

Atölyelerin Temel Yapısı ve Kurgusu

Buradan hareketle 2023 Eğitim Vizyon Belgemiz, mevcut eğitim uygulamalarımızın niteliğini artırmak için Tasarım Beceri Atölyelerinin kurulmasını öngördü. Ardından, bu konudaki uygulamaların çerçevesi çizildi. Öğrenme biçimlerimizin genişlemesi de dikkate alınarak, öğrencilerimizin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım Beceri Atölyelerinin ulusal standartları da oluşturuldu.

Sonraki aşamalarda ise Bilim ve Sanat Merkezleri yeniden yapılandırılarak tüm okullardaki Tasarım Beceri Atölyeleri ile ilişkilendirilecek. Okul bahçeleri de atölyelerle bağlantılı olarak yeniden tasarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülecek.

Yaratıcılık ve Yeni Tecrübeler

Tasarım Beceri Atölyelerinde Görev Alacak Öğretmenleri Yetiştirme Kursu’nu ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, temel eğitim kurumlarımızda oluşturulacak Tasarım Beceri Atölyelerinin 2023 Eğitim Vizyonu açısından önemini vurguladı.

Atölyelerin eğitim sistemimize getireceği yeni bakış açısına değinen Yazıcı, “Çocuklarımızın yetenekleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin onlara pratik bir şekilde kazandırılabilmesi için Tasarım Beceri Atölyeleri kurulacak. Atölyelerimiz bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacak. Bu çerçevedeki eğitimlerimiz de her zaman kapsamlı bir iş birliğiyle ortaya çıkıyor.” dedi.

Ahşap Atölyesi
Ahşap Atölyesi

Öğrenmede sadece geleneksel yöntemlerin yetmediğinin altını çizen Yazıcı atölyelerin ortak bir amaç doğrultusunda öğrencilerimizin özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacağını belirterek şunları söyledi: “Tasarım Beceri Atölyeleri, heyecan verici deneyler, istikametler için birer platform olacak. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler öğrencilerimizin kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacak. Aynı zamanda atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar şeklinde düzenlenecek. Böylece genel eğitim ve öğrenme kavramlarının farklı şekillerde ele alınmasına da yardımcı olacaklar. Zira tasarım disiplinler ötesi bir disiplindir.”

Türk eğitim sisteminde ilk olacak

Çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan atölyeler, mesleklerle ilişkilendirilmiş şekilde hazırlandı.

Türkiye’de ilk olacak tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar yaratılacak. Atölyelerde, ilgili eğitimleri alan öğretmenler ücreti karşılığı görev yapacak.

Robotik ve Kodlama Yaz Okulu
Robotik ve Kodlama Atölyesi

Atölyelerde çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak.

Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirecek atölyelerle, öğrencilerin ilkokul 1. sınıftan itibaren elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

“İlkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için okullarda “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacaktır. Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır. Tasarım-Beceri Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, çocuğun özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacaktır. Bununla beraber bu atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecektir.”

Seramik Atölyesi

Bu açıklamanın analizini yapacak olursak, Tasarım Beceri Atölyeleri öğrencilerin, yeni nesil tasarım ve geçmişe dayanan zanaatla el becerilerini, üretim teknolojilerini, STEM’i, kodlamayı ve meslek rollerini bir öğretmen rehberliğinde harmanlayarak bir ürün ortaya çıkardıkları ve bu süreç sayesinde çeşitli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlayacak çevrimiçi öğrenme ortamlarıdır. Çevrimiçi öğrenme ortamlarından kasıt süreç içerisinde kendini yenileyen ve gelişmelerden etkilenen öğrenme alanları olarak dizayn edilmesi gerekliliğidir. Kendini yenilemeyen atölyeler işlevselliğini kaybedecektir. Bu atölyelerin sürekli güncel ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Daha önce yaşadığımız bilgisayar laboratuvarları kâbusunu yaşamamak için…

Bu atölyelerde gerçekleşen etkinliklerde, tasarlamayı, üretmeyi ve paylaşmayı önceleyen, öğrenci merkezli, proje ve tasarım tabanlı pedagojilerin ve yöntemlerin öne çıkması gerekmektedir. Öğrenci sorumluluk almalı ve bu sorumluluğun getirdiği duyguyu yaşamalıdırlar. Öğrencilerimizin genç yaşlarda risk analizi gibi üst düzey becerileri yaşamalarına izin vermeliyiz. Öğrenci bu atölyelerde özgür hareket edebilmeli ama bilinçli ve sorumluluk duygusuyla da kararlar alabilmeli.

Okullarımızda oluşturacağımız Bu atölyelerde dikkat etmenizi önereceğim bazı hususlar;

 • Atölyelerin maksimum düzeyde yararlanacak öğrenci sayısına sahip olacak şekilde açılması için gerekli ön hazırlık çalışmalarının yapılması.
 • Teknolojik alt yapıların güçlendirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması.
 • Atölyeler her okulun kendi kimliğine uygun okul temelli/yöresel/bölgesel ve evrensel becerileri kazandıracak şekilde olmalı. Öğrencilerin sosyal çevrelerine, ilgi, beceri, yeterliklerine uygun olarak, işlevsellik ilkesi dikkate alınarak yapılmalı.
 • Uygulanacak etkinlikler için örnek etkinlik havuzlarının oluşturulması
 • Atölye malzemelerinin eğitim döneminin başında planlanarak temin edilmesi, il genelinde malzeme yönetim sisteminin oluşturulması
 • Atölyelerde ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesi, geri dönüşümünün sağlanması

Atölyelerin eğitim sistemine getireceği yeni bakış açısına değinen Yazıcı, “Çocuklarımızın yetenekleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin onlara pratik bir şekilde kazandırılabilmesi için Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulacak. Atölyelerimiz bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacak. Bu çerçevedeki eğitimlerimiz de her zaman kapsamlı bir iş birliğiyle ortaya çıkıyor

iz atölye iletişim

Eğitim kurumları için mekan özgü atölye çözümleri için bizleri arayın. Atölyeler için mobilya ve ekipman çözümlerinin yanı sıra öğrenci ve eğitmen eğitimleri içinde izlere ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0545 834 9353
Mail : bilgi@izatolye.com

neden biz

İz Atölye eğitim kurumlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapmakta ve atölyeler için sarf malzeme temin imkanı sağlamaktadır. Böylelikle çocukların eğitimlerinin önemli bir yanını teşkil etmesi gereken el ve zihin koordinasyonu tam, eksiksiz sağlanmaktadır. Çocukları artık sadece oyuncaklara ya da bilgisayara veya televizyonun karşısına hapsetmek doğru değil. Motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini kullanmalarını diğer çocuklarla ekip çalışmasını öğretmek için farklı atölye çalışmaları çok faydalı. Atölye çalışmaları sırasında çocukların hayal gücü desteklendiği gibi konsantrasyonlarına da büyük katkı sağlıyor. Ayrıca ince motor becerilerinin gelişmesine, farklı malzemelerle tanışmak, malzemeleri düzenli ve özenli kullanmayı öğrenmeye kadar pek çok farklı katkı sağlıyor. Çocukların, kendi yaş grupları ile yaptıkları çalışmalar hem sosyalleşmelerini sağlıyor hem biriyle yardımlaşmayı öğrenirken ayrıca bir şey üretmenin keyfine de varıyorlar.

atölye çalışmalarının önemi

Atölye Eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen Atölye Eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır. Atölye Eğitimi Neden Önemli;
 • Öğrencileri motive edebilir. Çünkü gerçek hayattan örneklere de uygulanabilir.
 • Çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmaya başlarlar.
 • Öğrenciler daha derin, daha detaylı düşünebilirler.
 • Öğrencilerin bireysel çalışma ve takım çalışması becerilerini geliştirir.
 • Atölye Eğitim, ezberci değil sorgulayıcıdır.
 • İletişim becerileri en üst seviyelere çıkabilir.
 • Öğrenciler eleştirel düşünmeyi öğrenirler.
 • Hata yapmanın aslında ne kadar değerli olduklarını görür öğrenciler.
 • Hatalarından ders çıkarıp tecrübeler edinirler.

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.